Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специална педагогика / Специална педагогика и приобщаващо образование

   

Срок на обучение: 2 семестъра

 

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

 

Професионална квалификация: Специален педагог- учител на деца и ученици със специални образователни потребности

 

Ръководител: доц. д-р Анна Трошева-Асенова

 

e-mail: trosheva@uni-sofia.bg

 

 

 

Специалната педагогика е интердисциплинарна наука, която намира приложение в различни с практически области – педагогическа, социална, терапевтична, консултативна. Специалистите по специална педагогика притежават професионална компетентност и практически умения за работа с деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) – зрителни, слухови, интелектуални, физически и двигателни нарушения, деца от аутистичния спектър, с множество увреждания, с ученици със специфични нарушения на ученето. В условията на приобщаващо образование в нашата страна, всеки педагогически специалист би трябвало да владее добре описаните компетентности и умения. Такава възможност предлага магистърската програма по „Специална педагогика и приобщаващо образование“.

 

Магистърската програма „Специална педагогика и приобщаващо образование“ е насочена към специални педагози, детски и начални учители, педагогически специалисти и логопеди, които работят в образователни и социални институции и/или са с придобита педагогическа правоспособност и/или квалификация учител. В обучението могат да се включат и завършили други специалности, ако имат придобита квалификация „учител“.

 

Приемът в магистърската програма се осъществява по документи, по успех от дипломата за висше образование. Сроковете и процедурите по приема се обявяват на сайта на ФНОИ.

 

Организацията на учебния процес в магистърската програма е съобразена с ангажираността на работещи студенти и такива, които живеят в други градове. Част от обучението се провежда с помощта на електронна платформа за обучение, а друга част (включително учебната практика) – присъствено.

 

По време на обучението студентите получават теоретична подготовка относно философията и организацията на приобщаващото образование, същността на специалната педагогика и ресурсното подпомагане, спецификата в развитието на децата и учениците от различни групи СОП, разнообразните форми и методи на работа с тези деца и ученици в специализирана и приобщаваща образователна среда.

 

Упражняват се умения за идентифициране на индивидуалните образователни потребности на децата и учениците; планиране и провеждане на специфични дейности за развитието и обучението им; ранно въздействие; ресурсно подпомагане; работа с родители; извършване на експертна дейност; анализ и адаптиране на материалната среда, учебното съдържание, учебните материали и преподавателския подход; използване на Брайл и Български жестов език; използване на алтернативна и допълваща комуникация; включване в образователни екипи за деца и ученици със СОП. Практическите педагогически умения се усвояват по време на текуща практика в реална учебна среда.

 

Обучението завършва с полагане на държавен писмен изпит.

 

Завършилите магистри по „Специална педагогика и приобщаващо образование“ могат да получава следната професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в страната:

 

 

 

 

 

 

2352

 

 

Учители за лица със специални образователни потребности

 

 

2352

 

 

5021

 

 

Учител на деца и ученици с увреден слух

 

 

2352

 

 

5018

 

 

Учител на деца с нарушено зрение

 

 

2352

 

 

5010

 

 

Учител на деца с умствена изостаналост

 

 

2352

 

 

5002

 

 

Учител, ресурсен

 

 

5312

 

 

3001

 

 

Помощник на учителя

 

 

2352

 

 

7004

 

 

Главен учител, ресурсен

 

       

 

Завършилите специалисти могат да потърсят реализация:

 

 В специалните институции за образование като специални учители в центрове по ранно въздействие, детски градини, начален курс

 

 В институциите за предучилищно и училищно образование като ресурсни учители на деца със СОП, като специални учители в специални групи и класове, като специални педагози в екипите за подкрепа на личностното развитие

 

 В Центровете за подкрепа на приобщаващото образование като ресурсни учители на деца и ученици със СОП

 

 В Центровете за специална образователна подкрепа като специални учители, ресурсни учители

 

 В дневни центрове и други социални институции за деца със СОП

 

 На ръководни постове, свързани с образованието, приобщаването и подкрепата на деца и ученици със СОП

 Като експерти в различни институции, занимаващи се с проблемите на децата и учениците със СОП