Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Музикални медийни технологии и тонрежисура / Аудиовизуален дизайн

   

Срок на обучение: 2 семестъра

 

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

 

 

Ръководител: гл. ас. д-р Силвана Карагьозова

 

e-mail: skkaraguoz@uni-sofia.bg

 

 

Специалността „Аудиовизуален дизайн“ е насочена към хора с подчертан интерес към съвременните цифрови медийни технологии, и завършили бакалавърска степен от професионални направления Педагогика на обучението по музика, и Музикално и танцово изкуство. Целта на обучението е формиране на висококвалифицирани кадри, способни адекватно да отговорят на предизвикателствата, които стоят пред медийния дизайнер в епохата на съвременните мултимедийни технологии.

 

В специалността „Аудиовизуален дизайн“ се изучават задължителни теоретични дисциплини, специализирани практикоприложни дисциплини, избираеми дисциплини и факултативни учебни дисциплини. Към тях е предвиден и съответен обем занятия практическо обучение. Чрез дисциплините, включени в учебния план се създава възможност за усвояване на фундаментална професионална, творческа и практическа подготовка и възможност за интегрален подход при използването на познанията в областта на аудиовизуалните медийни технологии. Завършилите магистърската образователно-квалификационна степен по специалност „аудиовизуален дизайн“ придобиват:

 

- Широкопрофилна теоретична подготовка, която включва знания от областта на цифровите звукови и аудиовизуални технологии,

 

- Специализирана подготовка, която включва основи на тонрежисурата, видеомонтаж, постпродукция, мастеринг процеси.

 

- Практико-приложна подготовка, която включва:

 

  • 2D композитинг
  • Специални визуални ефекти
  • Звуков дизайн

 

Завършилите магистърската програма Аудиовизуален дизайн придобиват професионални умения за:

 

- работа с аналогови и дигитални звукозаписни системи

 

- видеомонтаж и постпродукция

 

Придобилите професионална квалификация МУЛТИМЕДИЕН ДИЗАЙНЕР притежават изградени компетентности, свързани с:

 

- видеомонтаж и постпродукция;

 

- звуков дизайн;

 

- комплексно планиране и реализация на аудиовизуален продукт.

 

Завършилите магистърска програма Аудиовизуален дизайн, с образователно-квалификационна степен „магистър“ и с професионална квалификация “мултимедиен дизайнер“, се реализират като:

 

➢ видеомонтажисти в електронните медии и специалисти в областта на аудиовизуалната обработка.

 

➢ редактори и аудиовизуални дизайнери за ефирни и електронни медии.

 

Условия за кандидатстване:

 

В магистърска програма Аудиовизуален дизайн могат да кандидатстват студенти завършили бакалавърска степен.

 

Класирането за магистърска програма Аудиовизуален дизайн – платена форма на обучение, става по успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър“ и събеседване по представен реализиран медиен проект, самостоятелно разработен от кандидатите, и представен на стандартен носител в електронен формат.

При подготовката на студентите в магистърската програма се прилага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.