Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по науки за образованието и изкуствата - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 1.2. Педагогика (Логопедия), обявен в ДВ, бр. 48/28.06.2022 г.