Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Университетски архив“ / Университетски архив / Инициативи

   
  • Университетският архив събира и съхранява лични архивни фондове на изявени университетски преподаватели, дарени от техни наследници.
    До момента на Университета са дарени личните документи на проф. Стефан Консулов, проф. Цветана Романска, проф. Георги Шишков, акад. Илчо Димитров, акад. Христо Христов, акад. Георги Близнаков, акад. Димитър Косев, чл. кор. Николай Генчев, проф. Тодор Николов, проф. Жана Гълъбова, акад. Панталей Зарев, проф. Емил Михайлов и проф. Георги Златарски.
    Благодарим на дарителите!
  • В Архива започват да се събират и спомени на бивши преподаватели за годините, прекарани в Университета, както и спомени за техни преподаватели и колеги.
  • Една от водещите задачи на Университетския архив на СУ „Св. Кл. Охридски” е събирането и съхранението на лични документални фондове на изявени университетски преподаватели. В архива документите се систематизират и описват, като по този начин, освен, че са надеждно запазени, те са достъпни за изследователи и за широката публика. Критерият за подбор на лични фондове, които да се съхраняват в Университетския архив е те да бъдат на преподаватели, заемали ректорска или деканска длъжност или изявени в своята област учени с голям научен и/или обществен принос. Апелираме за вашите идеи към наследниците на кои преподаватели да се обърнем с покана да предадат документите им за съхранение в Университетския архив и също така за техни адреси или телефонни номера за връзка.

 

 

ПРИМЕРНИ ТИПОВЕ ДОКУМЕНТИ,

КОМПЛЕКТУВАНИ В ЛИЧНИ ФОНДОВЕ

 

 

І. БИОГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ

- Свидетелства и дипломи за завършено образование и за научни степени и звания;

- Ученически бележници, студентски книжки;

- Почетни дипломи и грамоти;

- Биографии, автобиографии, библиографии, характеристики;

- Членски книжки и карти;

- Грамоти, укази и удостоверения за удостояване със звания, награди, ордени, медали и др. отличия;

- Поздравителни адреси, писма, телеграми и др. по различни поводи;

- Биографични очерци, интервюта и др. материали от пресата;

- Лична кореспонденция с членове на семейството и приятели;

- Фотографии (Фотографиите могат само да бъдат сканирани в Университетския архив и да бъдат върнати);

- Спомени, дневници, записки, паметни бележки;

- Членски карти, пропуски, удостоверения, визитки;

- Лични покани;

- Некролози, съболезнователни писма, телеграми и др.;

- Материали за честване на годишнини и др. след смъртта на лицето

 

ІІ. НАУЧНА, ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

- Оригинали и чернови на научни статии, студии, дисертации и др.; книги, написани от лицето;

- Научно-полулярни статии;

- Автореферати, рецензии, отзиви, мнения и др. от и за лицето;

- Покани, програми, доклади, речи и изказвания от научни форуми, чествания, юбилеи и др.;

- Лекции;

- Работни бележки, чернови;

- Кореспондеция по научни въпроси;

- Учебни програми, конспекти и др., свързани с преподавателската работа на лицето;

- Авторски свидетелства документи за регистриране на изобретения, научни разработки;

- Доклади, изложения, отчети и др., свързани с научната, преподавателската и изследователската дейност на лицето;

 

ІІІ. СЛУЖЕБНА ДЕЙНОСТ

- Трудови договори;

- Доклади, отчети, изложения, докладни записки и молби, отнасящи се до служебната дейност на лицето;

- Покани и програми за служебни мероприятия;

- Кореспонденция по служебни въпроси

 

 

ІV. ОБЩЕСТВЕНА И ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

- Покани, програми и сценарии за обществени или политически мероприятия в които е участвало лицето или е инициирало;

- Речи и доклади, изнесени от лицето на обествени или политически форуми и мероприятия;

- Материали на политически и обществени организации в които е членувало лицето;

- Членски и делегатски карти;

- Декларации, мнения, изложения и речи по политически и обществени въпроси;

- Статии и интервюта за обществената или политическата дейност на лицето;

- Кореспонденция

 

V. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ОТ И ДО ЛИЦЕТО

 

VІ. ФОТОГРАФИИ

(Фотографиите могат само да бъдат сканирани в Университетския архив и да бъдат върнати)