Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 65/28.07.2023 г.

   

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

 • 8.2. Изобразително изкуство (Графика и технологии) – един за нуждите на ФНОИ;
 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология - Социология на властта)- един за нуждите на ФФ;
 • 3.6. Право (Конституционно право) – един за нуждите на ЮФ;

 

доценти по професионално направление:

 • 2.2. История и археология (Средновековна обща история - Западният модел на управление в Егея - франки и венецианци XIII-XV век) – един за нуждите на ИФ;
 • 2.2.История и Археология (Археология – Средновековна археология) – един за нуждите на ИФ;
 • 4.3. Биологически науки (Вирусология – Молекулярна вирусология) – един за нуждите на БФ
 • 3.6. Право (Конституционно право) – един за нуждите на ЮФ;
 • 4.2. Химически науки (Химия на твърдото тяло) – един за нуждите на ФХФ;

 

главни асистенти по професионално направление:

 • 4.1. Физически науки (Физика на елементарните частици) – един за нуждите на ФзФ;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по испански език) – един за нуждите на ФКНФ;
 • 3.7. Администрация и управление (Маркетинг, Дигитален маркетинг, Потребителско поведение в дигиталния маркетинг - на български и английски език) – един за нуждите на СФ;
 • 4.3. Биологически науки (Физиология на животните и човека) – един за нуждите на БФ;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Писане за връзки с обществеността) – един за нуждите на ФЖМК,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи могат да се подават и електронно (за информация: www.uni-sofia.bg).