Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 90/15.11.2016 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

доценти по професионално направление:

  • 3.8. Икономика /икономика и управление по отрасли - енергетика/ - един;

 

главни асистенти по професионално направление:

  • 2.2. История и археология /нова и най-нова обща история – съвременна история/ - един;
  • 4.4. Науки за земята /география – географски информационни системи и картография/ - един;
  • 4.4. Науки за земята /физическа география и ландшафтознание/ - един;
  • 7.1. Медицина /вътрешни болести – кардиология/ - един;
  • 1.3. Педагогика на обучението по чужд език /методика на обучението по дигитализация и информационни комуникационни технологии/ - един,

 

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „ЛСТО“, стая 2, София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83;

Приемно време от 15.00 ч. до 17.30 ч.