Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 61/28.07.2017 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Етнография – Българска народна култура/ - един;
 • 1.2. Педагогика /Дидактика, музейно образование/ - един;
 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Теория и история на културата. Приложно културознание/ - един;
 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Теория и история на културата. История на българската средновековна култура/ - един;

 

доценти по професионално направление:

 • 3.6. Право /Гражданско и семейно право/ - един;
 • 3.3. Политически науки /Международни отношения/ - един;
 • 4.2. Химически науки /Теоретична химия/ - един;
 • 4.5. Математика /Математическа логика/ - един;
 • 7.1. Медицина /Физикална и рехабилитационна медицина/ - един;
 • 3.2. Психология /Социална психология – социална психология на маргинализирани общности/ - един;
 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Социология – Социология на труда/ - един;
 • 4.3. Биологически науки /Обща и геологична микробиология/ - един;
 • 1.3. Педагогика на обучението по… /Методика на обучението в дигитална и традиционна среда – английски език/ - един;

 

главни асистенти по професионално направление:

 • 2.1. Филология /Славянски езици – руски език/ - един;
 • 4.5. Математика /Математическа логика/ - един;
 • 4.3. Биологически науки /Екология и опазване на екосистемите – зооекология/ - един;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … /Физическо възпитание и спорт – аеробика/ - един;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … /Физическо възпитание и спорт – тенис/ - един;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … /Физическо възпитание и спорт – волейбол/ - един,

 

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Заявления за допускане до участие в конкусите

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „ЛСТО“, стая 2, София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83;

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.