Начало / Университетът / Устойчиво развитие

   

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) е първото българско висше учебно заведение. Неговата история е въплъщение и продължение на вековната културна и образователна традиция на българската нация. В момента това е най-големият и най-престижният университет в страната. Неговата мисия е пряко обвързана с лидерството му в областта на образователните политики, иновациите, технологичния трансфер, развитието на предприемачески умения, дигитализацията и образователната и изследователска свързаност. Всичко това е фокусирано и върху обучението на студенти в различните степени бакалавър, магистър и доктор, както върху развитие и вграждане в обществото на модели на екологична институционална отговорност в изследователски, приложен и възпитателен план.

В Софийския университет има 16 факултета, 3 департамента, Университетска библиотека, Университетски център за информационни и комуникационни технологии; Научно изследователски сектор; Университетско издателство с печатница; Университетски ботанически градини в София, Варна и Балчик; Астрономическа обсерватория; Студентски общежития и столове, както и Научно-изследователска база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън, Антарктида. Списък на застроените имоти можете да видите ТУК .

 

През 2022 г. Работна група, назначена със заповед на Ректора № РД 19-407/21.12.2021 разработи План за работа по опазване на околната следа, намаляване на последиците от климатичните промени, повишаване на ресурсната енергийна ефективност и Стратегия за постигане на Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие .

Разработената Стратегия е съобразена с институционалните международни и европейски ценности и стандарти, както и с принципите на устойчивото развитие, екологичните и социални стандарти. Тя съответства с Националната програма за развитие на България 2030 година и предвижда реалистични мерки с краткосрочен, средносрочен и дългосрочен хоризонт в ключовите университетски дейности.

Стратегията е приета от Академичния съвет на СУ с протокол № 7/ 19.04.2022 г

Резултатите от оценката на значимите теми за постигане на глобалните цели на ООН в дългосрочен плана включени в Стратегията са: екологични, социални, управленски и икономически.

 

ЕКОЛОГИЯ

Университетът за зелена и устойчива България

В Плана за работа по опазване на околната среда, намаляване на последиците от климатичните промени, повишаване на ресурсната енергийна ефективност са заложени следните приоритети: екологично образование ; научно-изследователска, развойна и експертна дейност; редуциране на емисии, отпадъци и суровини.

Следвайки приетия план през тази година се направи изчисление на Въглеродния отпечатък, който оставя Университетът със своята дейност. Методологията, която е избрана за изчисляване на парниковите газове, които университетът произвежда е на база брой студенти и преподаватели, потребление на електрическа и топлинна енергия, количеството използвани горива за осъществяването на командировки в страната и чужбина, потреблението на питейна вода, както и количеството битови отпадъци, които университетът изхвърля. Данните са за 2022 г.

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Дейностите в тази сфера са свързани с равнопоставеност между полове, религия, политически убеждения, физическо и психично здраве на студенти и преподаватели, осигуряване на добър начин на живот – осигуряване на общежития, заведения за хранене.

Равенството във възможностите е гарантирано в чл. 8 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет и Правилника за образователните дейности на СУ , като не се допускат различия, изключване или предпочитане при заемане на научно-преподавателска длъжност и в професионалното развитие на професорите, доцентите, главните асистенти и асистентите, основани на раса, етническа принадлежност, пол, сексуална ориентация, религия, партийна или синдикална принадлежност, политически убеждения, националност, произход или семейно положение. Никой не може да бъде задължаван да обявява своите политически, религиозни или идеологически убеждения, нито сексуалната си ориентация във връзка със заемането на научно-преподавателска длъжност или осъществяване на такава дейност.

С решение на Академичния съвет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, протокол № 16 от 29.09.2021 г. е приет План за дейности за осигуряване на равнопоставеността на половете . С този план Софийският университет поставя акцент върху равенството и многообразието, като се ангажира да даде равни възможности на всички студенти, докторанти, преподаватели и служители. Целта е да се популяризира устойчива университетска и изследователска култура, която е чувствителна към проблемите на пола и многообразието. В плана са включени действия за осигуряване на равенство между половете, управление на многообразието и балансиране на ангажиментите в работата и семейството. С набелязаните дейности Софийският университет ще предлага на всички свои членове още по-добри възможности за личностно и кариерно развитие и ще осигури подкрепа при планирането на кариерата. Университетът активно ще приветства новите си членове, като осигурява подкрепа с ориентация и е представен от своите възпитаници в страни по света.

Работа със студенти със специални образователни потребности

Във Факултета по науки за образование и изкуства е създаден Университетски център за подпомагане на студенти със специални образователни потребности . Целта на центъра е чрез квалифицирани екипи да се осигури подходяща среда за работа със студенти със специални образователни потребности.

Правилник на университетски център за подпомагане на студенти със специални образователни потребности.

На тези студенти се осигурява настаняване в общежитие за целия период на обучение, както и целогодишна стипендия и еднократна парична помощ. Това е уредено в Правилник за ползване на студентските общежития на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Правила за отпускане на стипендии в Софийския университет .

За осигуряване на здравословен начин на живот на студенти и преподаватели в Университета са предоставени различни възможности за спорт. В Департамента по спорт се предлагат занимания в 21 вида спорт, като се използват както собствени, така и спортни бази на спортни дружества или други висши училища. За възстановяване работи Центъра за кинезитерапия. При нужда студенти и преподаватели могат да получат и психологическа подкрепа в Центъра за психологическо консултиране и изследвания.

За доброто изхранване на територията на Университета има 3 студентски стола, като цената на един купон е 3 лв., 2 клуб - ресторанта, както и 5 кафенета за бързо хранене.

 

УПРАВЛЕНИЕ

Органите на управление на Университета са – Общо събрание, Академичен съвет, Ректор. В Общото събрание и Академичния съвет участват преподаватели, студенти и служители, които се избират на квотен принцип. Това е уредено в Правилника за устройството и дейността на Софийския университет – чл.10 и чл.18. Представителите на студентите се избират от Студентския съвет. За възникнали спорове и конфликти Общото събрание избира Академичен омбудсман, който съдейства за тяхното решаване, като осигурява поверителна и неформална подкрепа на членовете на академичната общност.

Етичната комисия е другият постоянен консултативен орган, който съдейства за решаване на етични проблеми, възникнали в процеса на научното изследване и обучението в Университета. Съставът и дейността на Етичната комисия се уреждат в Етичен кодекс . За борба с подкупите и корупционните практики e приета Програма за прозрачно управление, превенция и противодействие на корупцията в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ , която е актуализирана с решение на АС протокол №10/28.06.23 г.