Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Валентин Костадинов Вергилов, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе дистанционно на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=413461

Защита на докторска дисертация на Валентин Костадинов Вергилов, докторант на самостоятелна подготовка, на тема „Педагогически идеи в творчеството на Иван Вазов“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Теория на възпитанието).

Председател на научното жури: проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева – СУ “Св. Климент Охридски”

 

Рецензии:

 

 

Становища: