Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Свидна Димитрова Михайлова, Факултет по класически и нови филологии

Защита на докторска дисертация на Свидна Димитрова Михайлова на тема: „Дон Кихот“ в преводите на Тодор Нейков. Преводна рецепция на Сервантес в България“, професионално направление 2.1. Филология, докторска програма Теория и практика на превода (Теория и практика на превода – испански език).

Защитата ще се проведе онлайн: Zoom Meeting

 

Научен ръководител: проф. д-р Людмила Борисова Илиева-Сивкова.

 

Председател на научното жури: проф. д-р Петър Иванов Моллов.

 

Автореферат

 

Рецензии:

проф. д-р П. Моллов

ст.н.с д-р П. Велчев

 

 

Становища:

доц. д-р С.Кожухарова

проф. д-р Л. Илиева

доц. д-р В. Ненкова