Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Росен Красимиров Стефанов, Философски фкултет

Професионално направление: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Теория на научната информация – информационно обслужване)

Тема: „Системите за проследяване и анализ на научни цитирания като инструмент за оценка развитието на академичните изследвания“.

Научен ръководител - доц. д-р Елица Иванова Лозанова-Белчева.

Председател на научното жури: проф. дфн Оля Борисова Харизанова – СУ “Св. Климент Охридски”

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 18.9.2020 г.