Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Нина Розинова Денисова, Философски факултет

Публична защита на Нина Розинова Денисова, редовен докторант, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология – Обща социология) с дисертационен труд на тема: „ Потребление на храни и напитки в контекста на социално-икономическите трансформации в България в началото на 21 в.: върху примера на крафт бирата и хляба“.

 

Председател на научното жури: проф. дсн Таня Бойчева Чавдарова

Автореферат

Рецензии:

Становища