Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Николета Росенова Стойкова, Факултет по класически и нови филологии

Защита на докторска дисертация на Николета Росенова Стойкова на тема “Compound Phonology Across Languages: Influence of L2 prominence patterns on L1 production and perception (the case of English and Bulgarian N+N constructions)” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1. Филология, Германски езици (Фонетика и фонология – английски език)

 

Председател на Научното жури: доц. д-р Александра Багашева

 

Защита ще се проведе online на: 28 май 2021 г., от 09.00 ч. на следния линк :

https://zoom.us/j/97690084642?pwd=d2cvNllVSDYxRWZ1WDdjdEo4SHBKUT09

 

Автореферат

 

Рецензии:

проф. д-р Бистра Андреева

доц. д-р Снежина Димитрова

 

Становища:

доц. д-р Александра Багашева

проф. д.ф.н. Тотка Стоева

доц. д-р Христо Стаменов