Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Мирослава Бойкова Чифчиева - Георгиева, Юридически факултет

Зала 224, Ректорат

Публична защита за присъждане на образователната и научната степен "доктор" в професионално направление 3.6 Право (Административно право и административен процес) на задочен докторант Мирослава Бойкова Чифчиева - Георгиева

с тема на дисертацията „ Принудителни административни мерки“.

Публичната защита ще се проведе на 14 юни 2021 г., от 15 ч., в 224 ауд. („Америка за България“) на Ректората на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Автореферат

Председател на научното жури: проф. д-р Емилия Панайотова

Рецензии:

- проф. д-р Емилия Панайотова

- проф. дюн Райна Николова

 

Становища:

- проф. дюн Цветан Сивков

- проф. д-р Дарина Зиновиева

- доц. д-р Константин Пехливанов