Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Милена Петкова Колева-Звънчарова, Философски факултет

Защитата ще се проведе онлайн в Zoom

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/85082308035

Публична защита на дисертационния труд МИЛЕНА ПЕТКОВА КОЛЕВА-ЗВЪНЧАРОВА, редовна докторантка към катедра “История и теория на културата”, на дисертация със заглавие “Непознатото наследство: валидиране на знания и умения за опазване и социализиране на документални и книжовни ценности“. Дисертационният труд е в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма „Културология“ (Валидиране на знания и умения в областта на културата).

Автореферат

Научно жури в състав:

Председател на научното жури: проф. д-р Райна Димитрова Гаврилова

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 25.01.2021 г. в 17:00 ч.