Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Милена Кристианова Стоянова, Физически факултет

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ № РД 19-343 от 16.09.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно (Meeting ID: 656 8605 8932 / Passcode: 340530)

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Милена Кристианова Стоянова за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Ядрена физика
Тема: „Експериментално изследване на структурата на атомни ядра с 122 ≤ N ≤ 126“

Председател на научното жури: проф. дфзн Венцислав Русанов Янков

 

Материали:

Рецензии:

Становища: