Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Методия Секуловски, Медицински факултет

Аула на УБ „ Лозенец”

Защита на докторска дисертация на Методия Секуловски, докторант на самостоятелна подготовка за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

 

Професионално направление: 7.1 Медицина
Специалност: Анестезиология и интензивно лечение
Тема: Локо-регионална анестезия чрез ултразвуково навигирано инжектиране на локален анестетик в равнината между вътрешен кос коремен мускул и трансверзален коремен мускул

 

Председател на научното жури: проф. д-р Любомир Димитров Спасов, дм

 

Материали:

 

 

Рецензии:

 

 

Становища: