Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Марта Пламенова Петрова, Философски факултет

Защитата ще се проведе онлайн на адрес https://join.skype.com/HRaDmLc0hJHg

Публична защита на дисертационен труд на Марта Пламенова Петрова, редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия (Теория на познанието) за присъждане на образователна и научна степен „доктор”.

 

Тема на дисертацията: „Епистемология на понятията. Защита на концептуалния елиминативизъм“.

Научен ръководител на докторанта е доц. д-р Димитър Георгиев Елчинов

 

Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Анета Георгиева Карагеоргиева.

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

 

Становища:

Публикувано на 18.05.2021 г. в 8.50ч.