Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Мария Георгиева Трифонова, Стопански факултет

Зала 417, блок 3, Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ (възможност за онлайн)

 

Защита на дисертационен труд на редовен докторант Мария Георгиева Трифонова „Ролята на институциите за развитието на ВЕИ сектора в избрани европейски държави“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по ПН 3.8 Икономика, ДП „Икономика и управление (Индустрия) - енергетика, инфраструктура, публични услуги“.

 

Председател: доц. д-р Атанас Димитров Георгиев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: