Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Любомира Венкова Спасова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 43, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Убеждаващо въздействие на рекламните носители на мобилните оператори върху младото поколение. Изследване на нагласите, убежденията и компоненти от ценностната система” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Убеждаваща комуникация), докторант на самостоятелна подготовка. Отчислена с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Чавдар Христов

Председател на научното жури: проф. д-р Теодора Петрова

Автореферат

Рецензии:

  • проф. дфн Милко Петров BG / EN
  • проф. дсн Добринка Пейчева BG / EN

Становища:

  • проф. д-р Теодора Петрова BG / EN
  • доц. дпн Георги Манолов BG / EN
  • доц. д-р Цветан Кулевски BG / EN