Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Камен Стоянов Кирилов, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защитата ще се проведе в ZOOM на адрес: https://us02web.zoom.us/j/85223364815?pwd=Nk91ekVRa1NONG9vRitER3dRT2JHZz09

Защита на докторска дисертация на тема: „Емпатията в публичните комуникации. Емпатичният модел в дизайна на слогана” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Връзки с обществеността), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Веселина Вълканова

Председател на научното жури: проф. д.н. Андреана Ефтимова

Автореферат

Рецензии:

Становища: