Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Георги Ангелов Станков, Философски факултет

Публична защита на задочен докторант ГЕОРГИ АНГЕЛОВ СТАНКОВ по професионално направление 3.3. Политически науки (Публична администрация)

Тема на дисертацията: „УМЕНИЯ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ: ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ"

Председател на научното жури Доц. д.п.н. Татяна Трифонова Томова

Автореферат

Рецензенти:

Становища:

Публикувано на 28.06.2021 г. в 16:20 ч.