Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Фабиан Акоста Санчес, Философски факултет

Публична защита на дисертационен труд на Фабиан Акоста Санчес, задочен докторант по професионално направление 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката – Социална философия) за присъждане на образователна и научна степен „доктор”.

Тема на дисертацията: Инкорпоративната икномика: демокрация, война и олигархия”.

Научен ръководител на докторанта е проф. д.ф.н. Мария Иванова Димитрова.

Председател на научното жури: проф. д-р Силвия Стефанова Минева.

Автореферат

Рецензии:

Становища: