Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Емилия Георгиева Маринчева, Философски факултет

Публичната защита ще се проведе он-лайн през платформата Майкрософт Тиймс. При благоприятна епидемична обстановка защитата се проведе в хибридна форма: онлайн през платформата Майкрософт Тиймс и присъствено на бул. „Цариградско шосе“, № 125, Кампус Изток, бл.4, ет.1, конферентна зала „Яйцето“.

Публична защита на Емилия Георгиева Маринчева, за придобиване на научно-образователна степен доктор по професионално направление 3.3 Политически науки (Европеистика – Икономически изследвания на ЕС), редовен докторант, отчислена с право на защита.

Тема на дисертационния труд: „Ролята на Европейския съюз при обмена на информация за данъчни цели и превенция на изпирането на пари“ с научен ръководител доц. дпн Калоян Симеонов.

Председател на научното жури: проф. дпн Нели Ангелова Огнянова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 20.04.2021 г. в 14:40 ч.