Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / д-р Мирослав Сашов Зашев, Медицински факултет

Аула на УБ „ Лозенец”

ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД За присъждане на образователната и научна степен ”доктор“ Професионално направление: 7.1 Медицина научна специалност „обща хирургия” код 03.01.37

 

 

Рецензии:

 

 

Становища: