Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Жанет Георгиева Якимова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Комуникация за осведомено обществено разбиране. (Общественото мнение за ГМО)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Връзки с обществеността), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Здравко Райков

Председател на научното жури: проф. д-р Венцеслав Бондиков

Автореферат

Рецензии:

проф. д-р Венцеслав Бондиков

проф. д.н. Николай Палашев

Становища:

проф. д-р Здравко Райков

проф. д.н. Иван Стефанов

доц. д-р Мила Серафимова