Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Веселин Георгиев Карастойчев, Факултет класически и нови филологии

Зала „Китаистика“, Център за източни езици и култури.

Защита на дисертационния труд на ас. Веселин Георгиев Карастойчев на тема: „Формиране и вътрешни граници на китайския модерен поетически дискурс през 80-те години на XX в.“ за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление 2.1. Филология (Китайска литература)

 

Председател на научното жури: проф. д-р Алекнасндър Богданов Алексиев

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища:

 

 

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в катедра „Езици и култури на Източна Азия“, каб. 8 А , Център за Източни езици и култури, бул. "Тодор Александров" 79.

 

 

 

Защитата ще се състои на 12 април 2018 г. от 13.30 часа в зала „Китаистика“ , партер на Центъра за източни езици и култури, бул. "Тодор Александров" 79.