Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Симеон Игнатов Василев, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Лидерство в глобална медийна среда. Политическо лидерство и журналистически интерпретации през първото десетилетие на ХХI век” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Международна комуникация), докторант на самостоятелна подготовка. Отчислен с право на защита.
Научен ръководител: доц. д-р Теодора Петрова
Председател на научното жури: проф. дфн Милко Петров
Автореферат
Рецензии:
проф. дфн Милко Петров
доц. дин Петър Стоянович
Становища:
доц. д-р Теодора Петрова
проф. дин Андрей Пантев
проф. дин Динко Динков