Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Пламен Тенев Минчев, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Защита на дисертация на тема: "Идеята за социалния характер в междукултурен контекст" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.2. Психология (Социална психология)

 

Председател на научното жури - доц.д-р Николай Димитров

 

Автореферат

 

Рецензенти:

Становища: