Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Петър Любомиров Айолов, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Моделът „Производство на несъгласие“ в Интернет (Формиране на обществено мнение в онлайн медиите -България 2015-2016)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Емпирични изследвания в комуникацията), редовен докторант. Отчислен с право на защита.
Научен ръководител: проф. д-р Венцеслав Бондиков
Председател на научното жури: доц. д-р Николай Михайлов
Автореферат
Рецензии:
доц. д-р Николай Михайлов
проф. д-р Здравко Райков
Становища:
проф. д-р Венцеслав Бондиков
проф. д-р Десислава Бошнакова
чл. кор. проф. дфн Ангел Стефанов