Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Никола Ангелов Дойкин, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Никола Ангелов Дойкин, на тема "Междувидови взаимоотношения при избрани видове бозайници на територията на Природен парк Витоша", за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Зоология-Зоология на гръбначните животни), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научни ръководители: доц. д-р Даниело Пешев

Председател на научното жури: проф. д-р Даниела Симеоновска-Николова

Автореферат

Рецензии:

Становища: