Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Нели Костова Велинова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Характеристика на медийната екосистема в България през призмата на социалните протести у нас през 2013 г.” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Електронни медии), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Лилия Райчева

Председател на научното жури: проф. д.н. Иванка Мавродиева

Автореферат

Рецензии:

проф. д.н. Иванка Мавродиева

проф. дсн Добринка Пейчева

Становища:

проф. д-р Лилия Райчева

проф. д-р Маргарита Пешева

доц. д-р Стела Ангова