Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Милена Янкова Мишонова, Биологически факултет

Заседателната зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Милена Янкова Мишонова на тема „Регулация на чернодробна и бъбречна диаминооксидаза от тестостерон, аминогуанидин, синтази на азотен оксид и въглеродни наночастици”, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Физиология на животните и човека), докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Христо Гагов
Председател на научното жури: доц. д-р Мариела Чичова

Автореферат

Рецензии:

Становища: