Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Марина Стефанова Бадалова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Марина Стефанова Бадалова, на тема Изследване на биологичната активност на ризосферни плесенни щамове в биоминерални комплекси, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 5.11. Биотехнологии (Технология на биологично активните вещества), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Валентин Савов
Председател на научното жури: доц. д-р Мирослава Жипонова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: