Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Любен Христов Гешев, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Мрежово възприемане на потребителското общество. Ролята на убеждаващата комуникация при формиране на динамични квазиценностни връзки” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Убеждаваща комуникация), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Чавдар Христов

Председател на научното жури: доц. д-р Николай Михайлов

Автореферат

Рецензии:

доц. д-р Николай Михайлов

проф. дсн Емилия Ченгелова

Становища:

проф. д-р Чавдар Христов

проф. дсн Добринка Пейчева

доц. д-р Стела Ангова