Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Лилия Атанасова Атанасова, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Лилия Атанасова Атанасова за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Ядрена физика
Тема: Магнитен момент на 19/2+ изомер в 127Sn

Председател на научното жури: проф. дфзн Георги Иванов Райновски

 

Материали:

Рецензии:

Становища: