Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Кирил Михайлов Бозгунов, Философски факултет

63 зала Ректората

Защита на дисертация на тема: "КОНСТРУКТЪТ ПСИХОПАТИЯ И ВРЪЗКАТА МУ С ДРУГИ ПСИХОЛОГИЧСКИ КОНСТРКТИ" за присъждне на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 3.2. Псхология (Клинична психология).

Предсдател на научното жури - доц.д.пс.н. Румяна Крумова - Пешева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

 

Становища: