Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Кевин Майкъл Стивънсън, Философски факулет

Ректорат, зала 63

Публична защита на дисертационен труд на Кевин Майкъл Стивънсън, редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език). Тема на дисертацията: „The Philosophy of the Present as a Value: Phenomenological, Ethical, Anthropological, and Therapeutical Aspects” /„Философията на настоящето като ценност: феноменологични, етични, антропологични и терапевтични аспекти”/.

Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Александър Андонов.

Автореферат

Рецензии:

Становища: