Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Иван Славов Теленчев, Биологически факултет

Заседателната зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Иван Славов Теленчев на тема „Хабитатен избор и модели на поведение при гущери от сем. Anguidae в България “, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите-Поведенческа екология), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научни ръководители: проф. д-р Даниела Симеоновска-Николова и доц. д-р Николай Начев
Председател на научното жури: доц. д-р Венцеслав Делов

Автореферат

Рецензии:

Становища: