Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Георги Красимиров Чочев, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

 

Защита на докторска дисертация на Георги Красимиров Чочев, редовен докторант на тема: „Пресвета Богородица в домостроителството на спасението” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

Председател на научното жури: доц. д-р Димо Пенков

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: