Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Филип Георгиев Колев, Исторически факултет

аудитория 41А, Ректорат, Южно крило

 

Публична защита на дисертационния труд на Филип Георгиев Колев на тема: "Селищен живот в долината на Средна Струма през римския период", за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Класическа археология – Рим" в професионално направление 2.2 История и археология. Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д.и.н. Диляна Ботева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: