Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Детелин Стефанов Димитров, Философски факултет

бул.“Цариградско шосе“ №125, блок 4, зала 500

Защита на дисертация на тема „ЕФЕКТИ НА МИГРАЦИЯТА ВЪРХУ ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ПРИЕМАЩИТЕ СТРАНИ“ с научен ръководител проф. д-р Александър Иванов Маринов за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.3 Политически науки (Публична администрация). Докторант на самостоятелна подготовка.
Председател на научното жури: доц. д-р Албена Танева

Автореферат

Рецензии:

Становища: