Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Десислава Крумова Караасенова, Философски факултет

Нова конферентна зала, Ректорат, Северно крило, II ет.

Защита на дисертационен труд на тема „Културни измерения на академичната мобилност: опитът на българските стипендианти по програма Фулбрайт” за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по професионално направление 3.3. Политически науки (Европеистика – Културологични изследвания)

Председател на журито: проф. Мария Стойчева

Автореферат

Рецензии:

Становища: