Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Цвета Евгениева Попова, Юридически факултет

Конферентна зала, ректорат

Защита на дисертационен труд на Цвета Евгениева Попова, докторант на самостоятелна подготовка, за придобиване на образователната и научната степен "доктор " по професионално направление 3.6 Право /Трудово право и обществено осигуряване/.

Тема на дисертацията: "Осигурителния стаж в българското законодателство"

Председател на научното жури: проф. д-р Емил Мингов

Автореферат:

Рецензии:

Становища: