Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Борис Костов Костов, Философски факултет

бул.“Цариградско шосе“ №125, блок 4, зала 308

Защита на дисертация на тема „Развитие на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС. Въздействието на външни актьори: НАТО, ООН (1991 – 2004 г.)” на Борис Костов Костов за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.3. Политически науки (Политология)

Председател на научното жури: проф. дпн Татяна Александрова Дронзина

Автореферат

Рецензии:

Становища: