Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Биляна Иванова Бъзовска, Философски факултет

63 аудитория, Ректорат

Защита на дисертационен труд на тема „Промяна в начина на живот и благополучие“ за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по професионално направление 3.2. Психология (Психология на здравето).

 

Председател на журито: Проф. д.пс.н. Ирина Любенова Зиновиева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

 

Становища: