Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Атанас Красимиров Анов, Философски факултет

Ректорат, Южно крило, ет. ІІІ, зала 63

Публична защита на дисертационен труд на задочен докторант Атанас Красимиров Анов на тема „Теория на речевите актове в биоетичната проблематика“, за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия (Логика)

Председател на научното жури: доц. д-р Валентина Георгиева Кънева

Автореферат

Рецензии:

Становища: