Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Антоан Василев Божинов, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Субективен документализъм в българската фотография (1970–1991 г.)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Фотожурналистика), докторант на самостоятелна подготовка. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: доц. Георги Лозанов

Председател на научното жури: проф. д-р Веселина Вълканова

Автореферат

Рецензии:

проф. д-р Веселина Вълканова

проф. д-р Елисавета Мусакова

Становища:

доц. Георги Лозанов

проф. дин Свилен Стефанов

доц. д-р Никола Лаутлиев