Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Ани Ваньова Митева, Юридически факултет

Нова конферентна зала, Ректорат

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научната степен "доктор" по професионално направление 3.6 Право /финансово право/ от Ани Ваньова Митева, докторант на самостоятелна подготовка.

Тема на дисертацията: "Дискриминацията в международното данъчно право"

Председател на научното жури: доц. д-р Юрий Кучев

Автореферат:

Рецензии:

Становища: