Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Венера Руссо, Философски факултет

Онлайн, MSTeams - активен линк

Публична защита на дисертацията на Венера Руссо за присъждане на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 2.3. Философия, Философия с преподаване на английски език

ТЕМА: " Неврофилософия на изучаването на втори език: Съзнателни и несъзнателни аспекти"

Автореферат

Председател на научното жури: доц. д-р Димитър Елчинов

Рецензии

Становища